Kontrola letenjaNovosti

Poziv za komentare na Plan tranzicije PBN-a SMATSA za Crnu Goru

U skladu sa Implementacionom uredbom Komisije (EU) 2018/1048 od 18. jula 2018. godine, koja je transponovana u zakonodavstvo Crne Gore kroz „Uredbu o korišćenju vazdušnog prostora i operativnim procedurama u vezi sa navigacijom na osnovu performansi navigacije (PBN)“ ( „Službeni list CG“, br. 1/2020 i 109/2020) , Služba vazdušnog saobraćaja Srbije i Crne Gore SMATSA doo, kao pružalac usluga upravljanja vazdušnim saobraćajem/vazdušne navigacije (pružalac ATM/ANS), pripremila je PBN plan tranzicije za Crnu Goru.

Primarni cilj plana tranzicije PBN-a je definisanje glavnih prelaznih mjera neophodnih da se osigura nesmetan i siguran prelaz na pružanje usluga korištenjem navigacije zasnovane na performansama (PBN).

Plan tranzicije PBN-a pruža sveobuhvatan pregled trenutnog i budućeg operativnog okruženja, zajedno sa predloženim prelaznim mjerama i njihovim vremenskim okvirima. Do 2030. godine očekuje se povlačenje većine konvencionalnih procedura zasnovanih na kopnenoj navigaciji i racionalizacija zemaljske infrastrukture. Minimalna operativna mreža konvencionalnih navigacijskih uređaja, kao što su VOR, DME i ILS, će se održavati kako bi se koristila u slučaju nestanka GNSS-a.

Plan tranzicije PBN-a je dinamičan dokument te SMATSA poziva sve zainteresovane strane, a posebno operatere aerodroma, korisnike vazdušnog prostora i reprezentativne organizacije takvih korisnika vazdušnog prostora na koje se odnosi pružanje njihovih usluga, da dostave svoje sugestije i komentare putem e-maila na fpd@smatsa.rs.

Dokumentacija:

SMATSA PBN Plan tranzicije

PBN Tranzicioni plan Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.